Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025


Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 2 do 6 let. Děti mladší 3 let nemají právní nárok na přijetí k předškolnímu vzdělávání.


Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Ostrov nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou 207 (dále jen mateřská škola), stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ. Při přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně zdraví, v platném znění).


Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

1. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (povinné předškolní vzdělávání – narozené do 31. 8. 2019) s trvalým pobytem v obci Ostrov nad Oslavou a jeho spádových obcích.

2. Věk dětí – k celodenní docházce se přijímají děti od nejstaršího po nejmladší s trvalým pobytem v obci Ostrov nad Oslavou a jeho spádových obcích, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, tedy narozených do 31. 8. 2021.

3. Dále budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy.


Doplňující informace:

Zápis dětí do mateřské školy se koná ve středu 8. 5. 2024 od 09:00 do 14:00 hod, v budově mateřské školy. K zápisu přijde zákonný zástupce dítěte s vyplněnou Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Ostrov nad Oslavou a potvrzením od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte. Žádost obdrží zákonný zástupce v mateřské škole, může si jí stáhnout na webových stránkách školy nebo využít elektronické podávání přihlášek - https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/ostrov-nad-oslavou - přístupný od 25.3.2024

Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro individuální povinné předškolní vzdělávání, oznámí tuto skutečnost písemně ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (do 31. 5. 2024).

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti narozené od 1.9.2018 do 31.8.2019 (tedy pětiletých až po děti s odkladem školní docházky včetně).

Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro kontraindikaci (§50 zákona č.258/2000 Sb.). Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje. 

Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí tedy od počátku být připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem mateřské školy. Mělo by tedy zvládnout základní společenské a osobní návyky – samostatně chodit, umět držet lžíci a jíst lžící, pít z hrnečku nebo sklenice, používat WC, nenosit pleny, umět se vysmrkat, umýt se, samostatně se oblékat a obouvat, komunikovat s dospělou osobou.

Při zápisu rodič podepisuje seznámení s kritérii a také s přiděleným registračním číslem. 

Podle §183 odst. 2 školského  zákona rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na dobu alespoň 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená. 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zákonný zástupce osobně vyzvedne v budově mateřské školy dne 7.6.2024 po 30 dnech od přijímacího řízení. 


Děti mladší 3 let nemají právní nárok na přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

Orientační počet volných míst: 13

 

V Ostrově nad Oslavou dne 15. 3. 2024


Dohnalová Andrea, DiS.

 ředitelka MŠDne 25.3.2024 došlo k úpravě chybně uvedeného datumu.