Berušky

berusky

Pro školní rok 2023/2024 je ve třídě Berušky zapsáno 20 dětí ve věku od 2 do 5 let.

  • Chlapců: 14
  • Děvčat: 6

Specifikum:

Co nejpřirozenější začlenění do nového prostředí a kolektivu. Období nástupu do mateřské školy je pro dítě jedním z nejdůležitějších okamžiků v jeho životě. Představuje to pro dítě novou situaci, která vyžaduje velmi citlivý a trpělivý přístup učitelek a rodičů. Dětem dopřejeme dostatek času na adaptaci na nové prostředí, na nové kamarády a seznámení se s pravidly soužití v mateřské škole. U dětí, kteří již mateřskou školu navštěvovaly, se zaměřujeme na různorodé činnosti v oblasti pohybové, výtvarné, hudební, jazykové, pracovní aj. Tyto oblasti jsou pro nás, učitelky, odrazovým můstkem pro sledování pokroku každého dítěte během školního roku. Snažíme se, aby děti, které již mateřskou školu navštěvovaly byly příkladem pro mladší a nové děti v samostatnosti, ohleduplnosti, pomoci druhým, ve spolupráci při hře, v komunikaci s učitelkami atd.

Slovo učitelek:

V naší třídě se zejména snažíme o vytváření klidného, pohodového a radostného prostředí. Prostřednictvím říkanek, pohádek, písniček a různých her se snažíme, aby se děti u nás cítily dobře a aby se co nejrychleji zbavili prvotního strachu z nového prostředí. Děti vedeme ke zdokonalování sebeobsluhy a základních hygienických návyků, k samostatnosti při stolování, k vytváření a upevňování pozitivních kamarádských vztahů. Dále je vedeme k tomu, aby si dokázaly poznat své věci, značku, uměly si po sobě uklidit nejen hračky, ale i své osobní věci. Vytváříme podmínky pro rozvoji jemné, hrubé motoriky a pro celkový zdravý tělesný a psychický rozvoj dítěte. Hry a činnosti dětem předkládáme formou nabídky, kterou se snažíme sestavovat podle jejich aktuálních potřeb a zájmů, podporovat tak radost z učení, získávání zkušeností a zvládání nejrůznějších dovedností. Pracujeme podle TVP "S kamarády poznáváme svět", který vychází ze ŠVP ,,Děti, pojďme spolu poznat svět".

Pedagogické vedení třídy: Bc. Hanusová Veronika, Dvořáková Pavla