O mateřské školce

"Mateřská škola by měla být místem, do které chodí děti, rodiče i zaměstnanci rádi. Je otevřená a přátelská k novým myšlenkám i nápadům a zároveň zajišťuje kvalitní výchovu a vzdělávání."


Mateřská škola Ostrov nad Oslavou se nachází v centru obce v budově z roku 1979. V uplynulých letech prošla budova mateřské školy několika rekonstrukcemi. Postupně došlo k výměně radiátorů, k výměně el. rozvodny a nových rozvodů elektrického vedení a osvětlení. Na dětských toaletách byla položena nová dlažba a obklady. Ve třídách a šatnách byla položena nová linolea. V roce 2018 proběhly venkovní úpravy budovy (nové vstupní dveře, vchodové stříšky, fasáda a opravené schody. ) V roce 2019 došlo k vnitřním úpravám (nové obložení ve třídách, na dětských umývárnách položena nová dlažba a obklady, vymalování, nátěry zárubní v celé MŠ a výměna dveří. Také byl pořízen nový nábytek do tříd a šaten. Mateřská škola disponuje vlastní rozlehlou zahradou, která je součástí objektu a její velikost odpovídá vyhlášce č. 108/2001 Sb., stanovující požadavky na prostory a provoz školních a předškolních zařízení. 

Na zahradě je členitý terén, s dostatkem zeleně i spoustou míst k aktivnímu i pasivnímu odpočinku. Děti mají k dispozici velké množství herních prvků vyrobených ze dřeva i kovu, v neposlední řadě dvě velká pískoviště. Zahrada je využívaná pro pobyty venku, ale také pro realizaci společných aktivit dětí a jejich rodičů.

Jedná se o přízemní budovu, ve které se nachází dvě prostorné třídy s celkovou kapacitou 56 dětí. Třídy jsou uspořádány tak, aby děti měly dostatek prostoru pro spontánní hry, řízené činnosti nebo odpočinek. 

Třída Berušky je určena pro děti pro děti od 2 do 5 let věku dítěte. V roce 2023 se do třídy Berušek pořizoval nový nábytek, který je přizpůsoben velikostí mladším dětem. Poličky jsou otevřené a vzdušné jsou v nich uloženy hračky, pomůcky, které odpovídají věku dětí. 

Ve třída Motýlci se vzdělávají děti ve věku od 4 do 7 let. Tuto třídu navštěvují předškoláci, děti s odkladem školní docházky. I tato třída byla vybavena v roce 2023 novým vzdušným, otevřeným nábytkem. Nachází se zde hračky, pomůcky, které odpovídají věku dětí.

V mateřské škole se nachází kuchyň, ve které se vaří nejen pro děti z naší školky, ale i pro žáky zdejší Základní školy Ostrov nad Oslavou a pro sousední Mateřskou školu Obyčtov. Kuchyň v roce 2012 prošla částečnou modernizací, bylo zde vyměněno osvětlení a byly pořízeny dva nové elektrické sporáky. Dále byly pořízeny nové nerezové pracovní stoly. Tato modernizace byla realizována za účasti finanční podpory Kraje Vysočina a zřizovatele Městyse Ostrov nad Oslavou.

Provoz MŠ je od 6:15 do 15:45 hod., v době hlavních prázdnin bývá provoz po dohodě se zřizovatelem a rodiči přerušen. 

Vzhledem k tomu, že mateřská škola představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu, je třeba zajistit dítěti již od útlého věku prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji. Naším cílem je vytvářet vhodné sociální klima, které se zakládá na vzájemné důvěře a úctě. 

Snažíme se využít přirozené touhy dítěte po poznání, probouzet aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, předávat takové hodnoty a postoje, které budou formovat jeho osobnost. Zaměříme se především na výchovu dítěte k odpovědnosti za své chování a jednání, přitom se však budeme snažit vytvářet takové prostředí, kde dítě bude prožívat šťastné a bezstarostné dětství. 

Úzce spolupracujeme s rodinou, rodinnou výchovu podporujeme a pomáháme rodičům v péči o dítě. O naší práci rodiče informujeme. Máme na zřeteli, že předškolní věk je z hlediska socializace dítěte a jeho společenské adaptace klíčovým obdobím.