Povinně zveřejňované informace

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE


Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Název

Mateřská škola Ostrov nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

IZO: 600 129 641


2. Důvod a způsob založení 

Mateřská škola je příspěvkovou organizací zřízená městysem Ostrov nad Oslavou od 1.1.2003

Zřizovací listina od 1.1.2003

Zařazení do sítě rejstříku škol ze dne 1.1.2005 

Zápis do obchodního rejstříku 14.11.2003


3. Organizační struktura

Mateřská škola se školní jídelnou

Mateřská škola – 2 třídy a 60 dětí 

Statutární orgán – ředitelka školy Dohnalová Andrea, DiS.

Učitelka pověřená zastupováním: Jůzlová Petra

Pedagogické pracovnice

Administrativa

Školnice 

Školní jídelna - kapacita školní jídelny 160

Vedoucí školní jídelny

Kuchařka


4. Kontaktní spojení

Pevná linka: +420 566 678 172

Mobil ředitelka: +420 601 590 293

Email MŠ: ms.ostrov@seznam.cz

Email ŠJ: ms.ostrov@seznam.cz

 Adresa poštovní: Ostrov nad Oslavou 207 594 45 Ostrov nad Oslavou 

 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Ostrov nad Oslavou 207, 594 45 Ostrov nad Oslavou 

Úřední hodiny: St 7.00 – 12.00 nebo v jiný čas po domluvě s vedením školy 

Číslo faxu: nemáme 

Adresa internetové stránky: www.msostrovno.cz 

Adresa E-podatelny MŠ: ms.ostrov@seznam.cz 

ID datové schránky: udfkwnd  

Další elektronické adresy: nemáme


5. Případné platby lze poukázat 

163207911/0600


6. IČ 

70995575


7. DIČ

Nemáme


8. Dokumenty

8.1 Hlavní dokumenty: Školní řád, ŠVP PV „Děti, pojďme spolu poznat svět“

8.2 Rozpočet 2023 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2026


9. Žádost o informace

Žádosti lze doručit na:

Ostrov nad Oslavou 207, 594 45 Ostrov nad Oslavou 

Telefon: 566 678 172

Mobil: 601 590 293

ID datové schránky: udfkwnd 


10. Příjem žádostí a dalších podání

Žadatel podává žádost škole písemně nebo při osobní návštěvě. Písemná žádost je zaevidována odpovědným zaměstnancem, který stanoví předpokládanou úhradu dle sazebníku. Úhrada bude provedena žadatelem složenkou, která mu bude zaslána s vyznačením úhrady. Požadovaná informace bude vydána žadateli po obdržení platby na účet školy nebo po předložení dokladu o zaplacení.

Při osobní návštěvě je postup obdobný s tím, že žadatel může uhradit složenku ihned a po předložení dokladu o zaplacení mu bude požadovaná informace vydána bezprostředně.

U obou forem podání žádosti je možno zaslat požadovanou informaci na adresu udanou žadatelem. V tomto případě je náklad na dobírku při nevyzvednutí žadatelem výdajem školy.


11. Opravné prostředky

Prostřednictvím podatelny mateřské školy ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení.


12. Formuláře 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb.


13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Nemáme.


14. Předpisy vydané

Škola vydává pouze vnitřní předpisy a směrnice organizace, které nemají povahu právních předpisů.

14.1 Nejdůležitější právní předpisy, jimiž se řídíme:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

Vyhláška č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zřízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých


15. Úhrada za poskytování informací

Úhrada za poskytnutí informací je přílohou vnitřního předpisu Směrnice o svobodném přístupu k informacím s účinností od 1.9.2021

15.1 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - nemáme.


16. Licenční smlouvy – nemáme.
Poskytnuté informace