Zápis do Mateřské školy Ostrov nad Oslavou na školní rok 2022/2023

 

1. Zápis dětí do mateřské školy se koná v období 2. 5. 2022 do 16. 5. 2022, v budově mateřské školy. K zápisu přijde zákonný zástupce dítěte s vyplněnou Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Ostrov nad Oslavou a potvrzením od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte. Žádost obdrží zákonný zástupce v mateřské škole od 1. 4. do 29. 4. 2022 nebo si ji můžete stáhnout zde.

K zápisu v období 2. 5. 2022 do 16. 5. 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle §33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR ("uprchlíci") s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince - uprchlíky je určen termín zápisu od 1. 6. 2022 - 15. 7. 2022. Zápis se uskuteční 14. 6. 2022.

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців - біженців призначений термін зарахування з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року - 14. 6. 2022.

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja cych inozemciv - biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja z 1 červnja 2022 roku po 15 lypnja 2022 roku - 14.6.2022.

2. Termín přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Konkrétní datum bude uveřejněno na nástěnkách v mateřské škole a na webových stránkách v sekci aktuality.

3. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let (tj. děti narozené do 31. 8. 2020 včetně). Dítě narozené 1. 9. 2020 a později nesmí být při zápisu přijato.

4. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok. O přijetí dítěte mladšího 3 let rozhoduje ředitelka MŠ individuálně, mladší děti jsou přijímány na základě kritérií o přijetí v případě volné kapacity MŠ.

5. Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.). Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.

6. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 (tedy od pětiletých až po děti s odkladem školní docházky včetně).

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů (ať už se jedná o azyl, vízum za účelem strpění pobytu nebo za účelem dočasné ochrany nebo jiný právní titul). 

7. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro individuální povinné předškolní vzdělávání, oznámí tuto skutečnost písemně ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (do 31. 5. 2022)

8. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami uvedeného v § 16 odst. 9 rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6, školského zákona).

9. Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí tedy od počátku být připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem mateřské školy. Mělo by tedy zvládnout základní společenské a osobní návyky - samostatně chodit, umět držet lžíci a jíst se lžící, pít z hrnečku nebo sklenice, používat WC, nenosit pleny, umět se vysmrkat, umýt se, samostatně se oblékat a obouvat, komunikovat s dospělou osobou.