AKTUÁLNĚ

Společné focení 

Vážení rodiče,

dne 20. 5. 2021 proběhne v MŠ společné focení. Prosíme Vás, o vhodné oblečení.

Děkujeme

Informace k provozu škol a školských zařízení od 10.5.2021

Vážení rodiče,

od 10. 5. bude mateřská škola v běžném provozu v obou třídách. Děti nemusí podstoupit ani testování, ani nemusí nosit roušky/respirátory. Doprovod musí mít respirátor. Nutná je stále dezinfekce rukou při příchodu do budovy. Automaticky jsou všechny děti přihlášené, jak byly v únoru před uzavřením školy. Pokud tedy do školky nechcete jít, jste nemocní nebo z jiných důvodů - je nutné odhlásit dítěti stravu.

Důrazně upozorňujeme, že do školky smí pouze děti zcela zdravé, bez příznaků infekčního onemocnění. To samé platí, pokud máte podezření, že není dobře někomu v rodině - dítě raději nechte doma, dokud se neprokáže bezinfekčnost osoby.

Už se na Vás těšíme :)
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

OSTROV NAD OSLAVOU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Přijetí žádostí k předškolnímu vzdělávání bude probíhat osobním předáním v mateřské škole - v pracovní dny od 6:30 - 15:00 hod.

Rodič k žádosti zajistí potvrzení od lékaře o očkování dítěte (v ambulanci pediatra je nutné si domluvit návštěvu). Potvrzení o očkování se netýká dětí v posledním povinném předškolním ročníku.  

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v termínu:

5. května 2021 od 9:00 - 11:00 hodin 

K zápisu se dostaví pouze zákonný zástupce dítěte. Sebou si vezme rodný list dítěte.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

Kritéria pro školní rok 2021/2022

Informace k testování 

Víme, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školky, složitá. Chápeme Vaše obavy, ale budeme se snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň Vás prosíme o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek) 2x týdně AG testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně.
K testování budou použity neinvazivní AG testy (které škole budou distribuovány - viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Tento test byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. 

!! Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. TATO SKUTEČNOST SE MUSÍ PROKAZATELNĚ DOLOŽIT! (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě - SMS) Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. !!

Přehled návazných postupů při testování dětí: 

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a

školských zařízeních. https://testovani.edu.cz/

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

Provoz MŠ od 6.15 - 15.45, prosíme o načasování příchodu do MŠ tak, aby jste zohlednili 15 minutové čekání na výsledek testu (do 7.45 max.)

Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí v šatně u třídy Motýlků 2x týdně.

V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu.

Do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m.

Testování proběhne tak, že zákonný zástupce bude mít nasazenou ochranu dýchacích cest respirátorem, vydezinfikuje si ruce a dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance/. Po otestování bude rodič s dítětem čekat 15 minut ve vyhrazeném prostoru na výsledek testu.  V případě negativního výsledku může dítě vstoupit do třídy.

Test může provádět i jiný rodinný příslušník, který doloží písemné pověření k asistenci provedení testu (tiskopis níže).

Po uplynutí doby bude proveden záznam o testu, test bude následně zlikvidován v příslušných nádobách.

V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit ředitelce mateřské školy.

Pokud rodič odmítne testování dítěte, nebude dítě přijato do MŠ!!!Odkaz na na tematicky vytvořenou webovou stránku https://testovani.edu.cz/

Web obsahuje zásadní a samozřejmě i průběžně aktualizované informace typu:

- co potřebujete vědět o testování dětí, žáků, studentů

- co je důležité vědět při testování zaměstnanců škol

- co konkrétního to pro vás znamená

- co z toho vyplývá pro děti/žáky

- odpovědi na často kladené otázky, aj.

 https://testovani.edu.cz/pro-rodice 

testování - Instruktážní leták Lepu 

Pověření 

Mimořádné opatření MZ testování žáků ve školách z platností dnem vydání ze dne 6.4.2021


Obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče, 

na základě rozhodnutí vlády dochází od 12. dubna 2021 k obnovení provozu mateřské školy.

Obnovení provozu se týká pouze dětí, které plní ve školním roce povinnou předškolní docházku nebo dětí, které  mají odklad školní docházkyDále se mohou vzdělávání také účastnit děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, pouze pokud jejich zákonní zástupci jsou: 

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.


Tato opatření platí do odvolání!


Bezplatný přístup k interaktivní přípravě na zápis do 1. tříd

Vážení rodiče, 

dovolujeme si Vám nabídnout bezplatný přístup k MIUČ+ ZÁPIS JE TU, který bude zdarma fungovat do 30.4. 2021. Snadno ho spustíte klepnutím na tento odkaz.

Tištěnou pracovní učebnici ZÁPIS JE TU je možné zakoupit přes E-SHOP.

Úvodní slovo

Pracujeme tak, aby mateřská škola bylo místo, kde se děti na pobyt těší a vstupují do zařízení s každodenním očekáváním něčeho nového.

Vzhledem k tomu, že mateřská škola představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu, je třeba zajistit dítěti již od útlého věku prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji. Snažíme se v dítěti probouzet aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, ukázat i odvahu, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.
Naším cílem je vytváření podmínek pro psychický a fyzický rozvoj osobnosti dítěte, a to prostřednictvím hravých aktivit. Proto název našeho školního vzdělávacího programu je

"Cesta za poznáním".

Rychlý kontakt

Mateřská škola Ostrov nad Oslavou

Ostrov nad Oslavou 207
 594 45


ms.ostrov@seznam.cz

tel.: +420 566 678 172