Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let.


Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Ostrov nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou 207 (dále jen mateřská škola), stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ. Při přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně zdraví, v platném znění).


Kritéria podle pořadí:

1. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (povinné předškolní vzdělávání – narozené do 31. 8. 2018) s trvalým pobytem v obci Ostrov nad Oslavou a jeho spádových obcích.

2. Věk dětí – k celodenní docházce budou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v obci Ostrov nad Oslavou a jeho spádových obcích, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, tedy narozených do 31. 8. 2020.

3. Dále budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy.


Doplňující informace:

Zápis dětí do mateřské školy se koná v období 2. 5. 2023 do 16. 5. 2023 od 08:00 do 11:30 hod, v budově mateřské školy. 

Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro individuální povinné předškolní vzdělávání, oznámí tuto skutečnost písemně ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (do 31. 5. 2023)

Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí tedy od počátku být připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem mateřské školy. Mělo by tedy zvládnout základní společenské a osobní návyky – samostatně chodit, umět držet lžíci a jíst lžící, pít z hrnečku nebo sklenice, používat WC, nenosit pleny, umět se vysmrkat, umýt se, samostatně se oblékat a obouvat, komunikovat s dospělou osobou.


Děti mladší 3 let nemají právní nárok na přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

Orientační počet volných míst: 11

 

V Ostrově nad Oslavou dne 13. 3. 2023


Dohnalová Andrea, DiS.

 ředitelka MŠ