Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

  1. Do mateřské školy se přednostně přijímají všechny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (povinné předškolní vzdělávání - narozené do 31. 8. 2017) a s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v obci Ostrov nad Oslavou a jeho spádových obcích.
  2. K celodenní docházce budou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v obci Ostrov nad Oslavou a jeho spádových obcích, které před začátkem školního roku dosáhnou tří let věku, tedy narozených do 31. 8. 2019.
  3. Dále budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy.


Doplňující informace

  1. Při zápisu rodič podepisuje seznámení s kritérii a také s přiděleným registračním číslem.
  2. Podle § 183 odst. 2 školského zákona rozhodnutí, kterým vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na dobu alespoň 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.
  3. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si zákonný zástupce osobně vyzvedne v budově mateřské školy ve dnech 30. 5. - 31. 5. 2022.