Kritéria

 ​Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

1. Do mateřské školy se přednostně přijímají všechny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (povinné předškolní vzdělávání - narozené do 31. 8. 2017) a s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v obci Ostrov nad Oslavou a jeho spádových obcích. 

2. K celodenní docházce budou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v obci Ostrov nad Oslavou a jeho spádových obcích, které před začátkem školního roku dosáhnou tří let věku, tedy narozených do 31. 8. 2019. 

3. Dále budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy.

 ​Doplňující informace

1. Při zápisu rodič podepisuje seznámení s kritérii a také s přiděleným registračním číslem.

2. Podle § 183 odst. 2 školského zákona rozhodnutí, kterým vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na dobu alespoň 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

3. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si zákonný zástupce osobně vyzvedne v budově mateřské školy ve dnech 30. 5. - 31. 5. 2022.